غار موزه وزیری - فضای داخلی غار

فضای داخلی غار

این قسمت شامل 8 دالان تو در تو میباشد که دیواره اصلی آن از سنگ کوهستان تشکیل شده و لایه ای از بتن آن را پوشش داده است . در مدخل دالان دوم مجسمه ای از رستم ساخته شده که گویی سقف دالان غار را بر روی دوش خود نگه داشته است.

مجموعه این دالانها فضای مناسبی بوجود آورده تا بخشی از مجسمه های موجود را به نمایش بگذارد ولی در محل فوق امکان دسته بندی مجزای مجسمه ها از لحاظ جنس ساختاری وجود ندارد و مجسمه ها با توجه به فضای موجود چیدمان شده است.

  • cav01
  • cav02
  • cav03