غار موزه وزیری - گالری

گالری

این بخش سالنی است به مساحت 40 متر مربع که جهت نمایش آثار مختلف هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی احداث شده که در آن آثار هنری به صورت دوره ای تغییر و تعویض می گردد.

مدیریت این بخش بر عهده خانم رکسانا هوشمند وزیری می باشد.