غار موزه وزیری - کارگاه صنایع دستی

کارگاه صنایع دستی

این قسمت شامل کارگاه ساخت محصولات هنری سفالین ، لعاب، کوره پخت ، چرخ سفالگری و کارگاه ساخت تابلوهای نقش برجسته می باشد که مدیریت این بخش بر عهده خانم راما هوشمند وزیری است.