غار موزه وزیری - آفتابه

آفتابه

یکی از علایق استاد هوشمند وزیری در طی 40 سال متوالی ، جمع آوری آفتابه ها و پارچهای قدیمی مسی است

وی در این خصوص تعدا 600 عدد آفتابه و پارچ فلزی جمع آوری نموده که هرکدام متعلق به دوره های مختلف تاریخ ایران زمین می باشند.